REGLEMENT VOOR HET VISSEN OP WITVIS

 1. De lidkaart is strikt persoonlijk. Ze wordt onmiddellijk ingetrokken indien ze in het bezit van derden wordt aangetroffen. 
  (ook bij familie in de eerste graad)
 2. Deze kaart laat enkel toe te vissen op witvis en roofvis. Voor het vissen op karper is een bijkomende vergunning verplicht .
 3. Mits jaarlijkse voorlegging van een officieel bewijs van een handicap kan u gebruik maken van de andersvalide plaatsen. Een persoon met een handicap mag zich laten bijstaan door een valide visser in zoverre dit andere vissers niet stoort. Bij tijdelijke invaliditeit of handicap kan het bestuur tijdelijk toegang tot de andersvalide plaatsen toestaan. Mits een aanvraag vooraf.
 4. Er dient respectvol met elkaar te worden omgegaan. Dit zowel naar het bestuur als naar medevissers toe.
 5. Men dient de weidelijkheid te respecteren, de vis respectvol te behandelen en de plaats bij het verlaten proper achter te laten.
 6. De vergunninghouder zal strikt de onderrichtingen volgen die hem worden opgelegd door een aangestelde van de stadsdiensten of van het bestuur van “De Hobokense -Sportvisser vzw.” (zie nr.30)
 7. Het is ten strengste verboden afval op de oevers en in het water achter te laten. Alle afval dient mee naar huis genomen te worden
 8. Het is ten strengste verboden beschadigingen aan bomen, struiken en begroeiingen aan te brengen.
 9. Het is ten strengste verboden zelf visstekken te creëren, oevers af te graven, of trappen aan te brengen .
 10. Het nachtvissen is toegelaten.
 11. Het plaatsen van paraplu’s en tenten is enkel toegelaten tussen de oever en het wandelpad. (tenten zonder vast grondzeil)
 12. Het is ten strengste verboden eender welk open vuur te maken. ( barbecue, kampvuur, fakkels, kaarsen).
 13. Het is verboden met auto’s het domein van het fort 8 te berijden. (ook niet lossen en laden).
 14. Bij een overtreding van art. 1A,6,7,8,10,11,12,17,25 is onmiddellijke intrekking van de vergunning van kracht. (zie nr. 30)
 15. Het is enkel toegelaten met 2 handlijnen te vissen. Tussen de visstekken wordt een afstand van 5 m. in acht genomen. Er wordt verwacht haaks de oever te bevissen, doch als de toestand het toelaat mag men schuin uitwerpen.
 16. Het gebruik van een dreg is enkel toegelaten bij het spinnen of lepelen.
 17. Het gebruik ven een leefnet is verboden, het is enkel toegelaten bij wedstrijden.
 18. Het gebruik van schepnet en waterbassin (10 l. ) is verplicht. Tevens is het verplicht voor het onthaken de handen nat te maken.
 19. Het houden van aasvisjes is uitsluitend toegelaten in een aasvisemmer. Max. 10 stuks, max.15cm. Enkel voor eigen gebruik en het bevissen van fort 8.
 20. Het is verboden vis mede te nemen, te verhandelen of door te geven.
 21. Het is verboden vissen van andere waters over te brengen.
 22. Er mag het hele jaar door worden gevist. Op roofvis mag tijdens de periode van 1 januari tot 31 mei uitsluitend met kunstaas worden gevist. Bij het vissen op roofvis dient men verplicht een schepnet en onthaakmat bij zich te hebben. (ook bij rondgang van de put )
 23. Als er ijsvorming optreed op het water is het verboden te vissen. Er mogen ook nooit gaten gemaakt worden in het ijs.
 24. Het is verboden de hengelplaats te verlaten als er lijnen in het water liggen.
 25. Het is verboden te lepelen of spinnen tegelijk met een andere vorm van vissen. (vaste stok, werphengel )
 26. De houder van een visvergunning zal steeds verantwoordelijk worden gesteld voor de door hem aangebrachte schade op het domein van fort 8 aan roerend en onroerend goed van de stad Antwerpen, “De Hobokense – Sportvisser vzw.” en derden.
 27. Het bestuur van de “De Hobokense - Sportvisser vzw.” is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen op het domein fort 8. De oevers en het wandelpad vallen onder de openbare weg . Het gebruik van steigers en visstekken gebeurt onder eigen verantwoordelijkheid.
 28. Tot en met de leeftijd van 15 jaar moeten jongeren in het bezit zijn van een kaart “ jeugd-witvis”. Deze kaart is gratis echter het is uitsluitend toegestaan te vissen onder begeleiding van een vergunninghouder van boven de 16 jaar. De jeugdkaarthouder vist met één hengel in de onmiddellijke nabijheid van de begeleider. Het is de begeleider toegestaan met twee hengels te vissen.
 29. Enkel door het feit van de aankoop van deze vergunning, aanvaard men het visreglement, de statuten, het intern reglement en het huishoudelijk reglement van de club. Deze notulen kunnen door iedereen geraadpleegd en bekomen worden in de club.
 30. Het bestuur behoud zich het recht voor om eventuele aanpassingen van het reglement door te voeren. Elk lid zal daarvan op de hoogte worden gebracht.
 31. De aangestelde controleurs van de club, houden toezicht op het naleven van dit reglement, zij zijn bevoegd om de gepaste maatregelen te treffen. Bij het onmiddellijk invorderen van de vergunning behoud de vergunninghouder het recht zich te verantwoorden op de eerstvolgende bestuursvergadering. Het bestuur neemt pas daarna de gepaste maatregel. Bij het definitief intrekken van de visvergunning kan de drager van de kaart geen aanspraak maken op een vergoeding.
 32. De visser moet altijd het reglement, zijn visvergunning en identiteitskaart bij zich hebben tijdens het vissen.
De Hobokense Sportvisser hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens. Uw hengelclub houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet-en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR). Met de aanschaf van een lidkaart verklaart u zich akkoord met de  privacyverklaring van uw club. Deze  privacyverklaring kan je steeds raadplegen via onderstaande contactgegevens: 
Secretariaat “De Hobokense Sportvisser vzw.”, Hoofdfrontweg 1, Hoboken 2660.
 

info banner visclub