Reglement voor het vissen op karper 2015

REGLEMENT VOOR HET VISSEN OP KARPER 2015

 1.  De lidkaart is strikt persoonlijk. Ze wordt onmiddellijk ingetrokken, indien ze in het bezit van derde wordt aangetroffen.(ook bij familie in de eerste graad ) enkel te verkrijgen na 3 jaar lidmaatschap en bij wachtlijst.
 2.  Mits jaarlijkse voorlegging van een officieel bewijs van een handicap kan u gebruik maken van de andersvalide plaatsen. Een persoon met een handicap mag zich laten bijstaan door een valide visser in zoverre dit andere vissers niet stoort. Bij tijdelijke invaliditeit of handicap kan het bestuur tijdelijk toegang tot de andersvalide plaatsen toestaan. Mits een aanvraag vooraf.
 3. Er dient respectvol met elkaar te worden omgegaan. Dit zowel naar het bestuur als naar medevissers toe.
 4. Men dient de weidelijkheid te respecteren, de vis respectvol te behandelen en de plaats bij het verlaten proper achter te laten.
 5. De vergunninghouder zal strikt de onderrichtingen volgen  die hem worden opgelegd door een aangestelde van de stadsdiensten of van het bestuur van “De Hobokense – Sportvissers vzw.” (zie nr.29)
 6. Het is ten strengste verboden afval op de oevers en in het water achter te laten. Alle afval dient mee naar huis genomen te worden
 7. Het is ten strengste verboden beschadigingen aan bomen , struiken en begroeiingen aan te brengen.
 8. Het is ten strengste verboden zelf visstekken te creëren, oevers af te graven of  trappen aan te brengen.
 9. Het nachtvissen is toegelaten.
 10. Het plaatsen van paraplu’s en tenten is enkel toegelaten tussen de oever en het wandelpad. (tenten zonder vast grondzeil)
 11. Het is ten strengste verboden eender welk open vuur te maken ( barbecue ,kampvuur, fakkels en kaarsen)
 12. Het is ten strengste verboden met auto’s het domein van het fort te berijden.(ook niet lossen en laden)
 13. Bij elke overtreding van art.1,6,7,8,10,11,12,15,24 is onmiddellijk intrekking van de vergunning  van kracht.(zie nr.29)
 14. Men mag met 3 karperlijnen vissen. Het vissen met 1 vastelijn en 1 karperlijn gelijktijdig is eveneens toegestaan.
 15. Het is verplicht een landingsmat en schepzak  te gebruiken.(eventueel gewonde vissen verzorgen)
 16. Het gebruik van een bewaarzak is toegelaten, doch enkel 1 vis per zak.
 17. Het gebruik van een zwaardere voorslag, dan de hoofdlijn is verboden.
 18. Het gebruik van voederboten (radiografisch) is toegelaten.
 19. Het gebruik van roeiboten(opblaasbaar en andere) is verboden.
 20. Het is verboden vis mede te nemen, te verhandelen of door te geven.
 21. Het is verboden vissen van andere waters over te brengen.
 22. Als er ijsvorming optreed op het water is het verboden te vissen. Er mogen ook nooit gaten gemaakt worden in het ijs.
 23. Het is verboden de hengelplaats te verlaten als er lijnen in het water liggen.
 24. De houder van een visvergunning zal steeds verantwoordelijk worden gesteld voor de door hem aangebrachte schade op het domein van fort 8 aan roerend en onroerend goed van de stad Antwerpen, “De Hobokense – Sportvisser vzw.” en derden.
 25.  Het bestuur van “De Hobokense - Sportvisser vzw.” is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen op het domein fort 8. De oevers en wandelwegen vallen onder de openbare weg. Het gebruik van steigers en visstekken gebeurt onder eigen verantwoordelijkheid.
 26. Tot en met de leeftijd van 15 jaar moeten jongeren in het bezit zijn van een kaart  “ jeugd-witvis”. Deze kaart is gratis echter het is uitsluitend toegestaan te vissen onder begeleiding van een vergunninghouder van boven de 16 jaar. De jeugdkaarthouder vist  met één hengel in de onmiddellijke nabijheid van de begeleider. Het is de begeleider toegestaan met  drie hengels te vissen.
 27. Enkel door het feit van de aankoop van deze vergunning, aanvaard men het visreglement, de statuten, het intern reglement en het huishoudelijk reglement van de club. Deze notulen kunnen door iedereen geraadpleegd en bekomen worden in de club.
 28. Het bestuur behoud zich het recht voor om eventuele aanpassingen aan het reglement door te voeren. Elk lid zal daarvan op de hoogte worden gebracht.
 29. De aangestelde controleurs van de club, houden toezicht op het naleven van dit reglement en zijn bevoegd om de gepaste maatregelen te treffen. Bij het onmiddellijk invorderen van de vergunning behoud de vergunninghouder het recht zich te verantwoorden op  de eerst volgende bestuursvergadering. Bij het definitief intrekken van de visvergunning kan de drager van de kaart geen aanspraak maken op een vergoeding.
 30. De visser moet altijd het reglement, zijn visvergunning en identiteitskaart bij zich hebben tijdens het vissen.

HET  BESTUUR

   
© - - ON4AWT - -